Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk!

Uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer (vast / mobiel / faxnummer), e-mailadres, KBO / BTW-nummer, geslacht, publieke mediapagina's) worden door Diberget, met maatschappelijke zetel te Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen België en met ondernemingsnummer BE04662283 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling / geplaatste order, in het kader van diverse wettelijke verplichtingen (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudrecht) en voor direct marketing (om u nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen. De verwerking wordt altijd uitgevoerd door de beheerder.

Wij informeren u dat tijdens de opdracht / uitvoering van bij ons geplaatste opdracht, wij uw gegevens niet kunnen verwijderen om onze dienstverlening te garanderen. Na beëindiging van de opdracht (eventueel door u) zijn wij verplicht uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van onze wettelijke verplichtingen. De gegevens die wij dan van u bewaren en archiveren, zijn alleen noodzakelijk in het kader van de wettelijke verplichting.

Wij moeten u er op wijzen dat uw persoonsgegevens door ons aan derden kunnen worden verstrekt in het kader van de aan ons verstrekte opdracht en ter uitvoering van een wettelijke verplichting. U kunt ons hierover altijd raadplegen en wij zullen u meedelen bij welke instelling uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het dat wij u dit meedelen via info@diberget.be. Via dat adres kunt u steeds opvragen welke gegevens wij over u verwerken en deze laten verbeteren of verwijderen (dit laatste voor zover mogelijk in het kader van de bestelling/geplaatste opdracht en de wet).

Indien uw aan ons doorgegeven gegevens onjuist zijn en u om een correctie verzoekt, kunt u steeds vragen, voor zover mogelijk, dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die worden verricht in het kader van de rechten die U worden toegekend door de Algemene Verordening Gegevensverwerking zijn gratis, voor zover redelijk.

Indien U het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt U zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer / de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Dit document werd herzien op 03/03/2021

Laatste aanpassing prijsinformatie: 1-6-2024