Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene bestelling, levering, betaling en algemene voorwaarden van Diberget.

(hierna DIBERGET genoemd), Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen, België

1. Het plaatsen van een bestelling

Deze algemene voorwaarden zijn de inhoud van alle leveringen door DIBERGET. Onze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle toekomstige bestellingen, leveringen en zaken met de koper. Zij worden door de koper erkend.

De inkoopvoorwaarden van de koper zijn uitgesloten. Afwijkende afspraken dienen aan beide zijden schriftelijk te worden vastgelegd.

Stilzwijgen geldt uitdrukkelijk niet als toestemming!

Alle overeenkomsten, ook mondeling en/of telefonisch, zijn nietig indien wij deze niet schriftelijk bevestigen!

Aanbiedingen van diamanten/goederen zijn steeds onder voorbehoud tenzij schriftelijk anders is overeengekomen!

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling plaatst of door een schriftelijke orderbevestiging van DIBERGET of wanneer de bestelling door GmbH wordt uitgevoerd!

2. Selectie, provisie leveringen en vaste orders

Gereserveerde goederen die wij aan de klant ter keuze overlaten, worden definitief aanvaard indien en voor zover wij de diamanten/goederen niet binnen 14 dagen terug ontvangen.

Voor vaste bestellingen die voor 17.00 uur ontvangen en bevestigd zijn, zal DIBERGET de goederen uiterlijk de volgende werkdag voor 18.00 uur ter verzending verzenden. Hetzelfde geldt voor selectie- en provisie leveringen/orders.

De aangegeven leveringstermijnen zijn echter niet bindend, tenzij deze door DIBERGET uitdrukkelijk schriftelijk als bindend worden bevestigd!

Een aanspraak op schadevergoeding door de klant wegens vertraagde levering is uitgesloten, tenzij DIBERGET aansprakelijk is wegens opzet of grove nalatigheid op grond van dwingende wettelijke voorschriften. Aansprakelijkheid volgens § 278 BGB is uitdrukkelijk uitgesloten!

De klant mag pas over de verkoopopbrengst beschikken, nadat alle vorderingen van DIBERGET tot betaling van de voorbehouden goederen/commissiediamanten/ zijn voldaan of betaald!

De klant verplicht zich de ontvangen verkoopopbrengsten tot aan de uitbetaling aan DIBERGET gescheiden te houden van zijn overige vermogen!

In dit opzicht neemt de klant uitdrukkelijk een loyaliteitsplicht tegenover DIBERGET op zich. Indien de klant de bestaande verplichting tot vermogensbeheer schendt, zijn wij gerechtigd straf- en civielrechtelijke stappen te ondernemen. Bovendien heeft DIBERGET GmbH het recht om alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te maken.

DIBERGET verklaart uitdrukkelijk dat de klant ten aanzien van dergelijke door DIBERGET geleverde commissiegoederen, die niet aan eindklanten konden worden verkocht, te allen tijde het recht van teruggave heeft. Na correcte terugzending van de onbeschadigde goederen onder eigendomsvoorbehoud, zal DIBERGET de klant crediteren voor het factuurbedrag indien reeds een factuur is opgemaakt.

Het doorgeven van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan onder-opdrachtnemers is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van DIBERGET. Bovendien moet de onderopdrachtnemer onze algemene voorwaarden onherroepelijk schriftelijk erkennen!

Per 31 december van elk kalenderjaar is de klant verplicht alle gereserveerde goederen / opdrachtgoederen die niet door DIBERGET zijn verkocht, voor inventarisatie te retourneren. De retourzending geschiedt via Intex/FedEx of een door DIBERGET geaccepteerd waardetransportbedrijf!

3. Inventaris en diamant prijslijsten

Diamanten worden wereldwijd verhandeld op basis van US $. Onze prijslijsten zijn opgesteld in euro en Bitcoin. Indien de prijs van de US $ met meer dan 1% wijzigt, kunnen zowel de klant als wij een aanpassing vragen naar de huidige US $.

Bestellingen met prijsinformatie worden onherroepelijk aanvaard indien wij de prijzen volgens de bestelling niet binnen één werkdag tegenspreken. Voor klanten zijn de prijzen volgens de bestelling onherroepelijk.

De prijslijsten kunnen dagelijks via het Internet worden opgevraagd en afgedrukt met behulp van een door ons gegeven wachtwoord (op aanvraag).

De diamantprijzen van de Commissie veranderen naarmate de prijzen op de inventaris en de diamantprijslijsten veranderen. De prijzen veranderen in ieder geval als de diamantprijzen volgens de Rapaport-lijsten veranderen.

4. Verzekeringsbescherming, schaderapport, bewaarplicht

Zowel bij een waarde logistieke zending als bij een zending via een koerier in opdracht van DIBERGET sluit de firma DIBERGET voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen een veiligheidsverzekering af.

Andere door de klant gewenste transportroutes (zoals UPS, DPS, etc.) worden uitdrukkelijk door de klant verzekerd. De firma DIBERGET kan deze leveringen op geen enkele wijze garanderen!

Indien de verzending op verzoek van de klant of om andere door de klant veroorzaakte redenen wordt vertraagd, gaat het risico over op de klant op het moment dat de gereedheid voor verzending wordt gemeld.

De commissionair/ontvanger van de selectie bevestigt hierbij dat hij het risico draagt van beschadiging en toevallig verlies van de hem ter beschikking gestelde gereserveerde goederen. Hij verbindt zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op passende wijze te verzekeren en het verzekerde belang van de eigenaar op te nemen. Bovendien verbindt hij zich ertoe de opslagvoorschriften van zijn eigen verzekeraar na te leven.

Als er geen verzekeringscontract en verzekeringsdekking is, moet de klant DIBERGET hiervan schriftelijk op de hoogte stellen bij het plaatsen van de bestelling, maar in ieder geval vóór de levering!

Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden ook uitsluitend voor geselecteerde leveringen van goederen onder voorbehoud. Ongeacht het risico dat de klant draagt, zijn de goederen door ons verzekerd op het transporttraject (zie art. 4, alinea 8).

De klant dient de transportschade echter onmiddellijk te claimen.

Retourzendingen van goederen, inclusief selectieleveringen, zijn alleen gedekt door onze transportverzekering indien de klant aan de volgende eisen voldoet:

- De klant moet dezelfde verzendvorm gebruiken als toen wij de goederen verstuurden.

- De goederen moeten zorgvuldig verpakt zijn.

- De terugzending van de goederen moet verzekerd zijn door de verzekering van de klant. Diberget verzekert GEEN waarde voor geretourneerde goederen (om welke reden dan ook)

Indien bovenstaande eisen en verzendvoorschriften niet worden nageleefd, blijft de klant in ieder geval verplicht onze goederen te betalen.

Goederen die niet ons eigendom zijn, zijn niet verzekerd op de weg van ons naar de klant, noch van de klant naar ons.

5. Kennisgevingen van gebreken

Klachten van alle aard dienen onmiddellijk schriftelijk te worden ingediend, voor binnenlandse aankopen binnen 3 dagen en voor buitenlandse aankopen binnen 4 dagen - telkens na levering van de goederen op de plaats van bestemming.

Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld.

Bij tijdige en gegronde melding van gebreken is de verkoper verplicht, naar zijn keuze, het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen. Indien de verbetering of de vervangende levering mislukt, kan de koper een vermindering of, naar zijn keuze, omruiling vragen.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de goederen.

Voor zendingen van klanten aan ons voor het maken van certificaten bij GIA, HRD, IGI, enz. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de criteria in het certificaat/expertise / evenals voor het transport door Deutsche Post of andere soortgelijke dienstverlenende bedrijven!

De firma DIBERGET verklaart uitdrukkelijk dat de aan de klant ter beschikking gestelde expertise(s) betrekking hebben op de aangewezen diamant(en). Garantieaanspraken met betrekking tot dergelijke eigenschappen van de diamant, waarnaar in het expertise-/diamantcertificaat wordt verwezen, bestaan niet jegens DIBERGET.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit onze zakenrelatie - ook toekomstige - met inbegrip van alle nevenvorderingen volledig zijn betaald en totdat wissels en cheques zijn geïnd. Dit geldt ook wanneer de koopprijs voor bepaalde door ons geleverde goederen is betaald.

Indien het eigendomsvoorbehoud volgens de wetten van het land waar de diamanten / de voorbehouden goederen / geleverd zijn niet van kracht is, wordt de met het eigendomsvoorbehoud overeenstemmende zekerheid of de overdracht volgens de wetten aldaar geacht te zijn overeengekomen! Indien de medewerking van de klant is vereist, is de klant verplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om dergelijke rechten te vestigen en te handhaven!

Bij lopende facturen strekt ons eigendomsvoorbehoud, zoals hierboven uiteengezet, tot zekerheid van onze saldovordering.

Indien wij in het belang van de klant als exposant van een wissel of acceptant een plaatsvervangende aansprakelijkheid op ons nemen, vervallen onze rechten uit het eigendomsvoorbehoud pas wanneer de klant de wissel volledig heeft gehonoreerd of ons van onze plaatsvervangende aansprakelijkheid heeft ontheven.

De klant mag onze voorbehouden goederen alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verkopen.

Aan de klant verkochte goederen blijven volledig eigendom van Diberget totdat de klant de factuur (binnen de gestelde betaaldatum) heeft voldaan. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn dienen de goederen onmiddellijk aan Diberget te worden teruggezonden.

Verpanding of overdracht tot zekerheid van de gereserveerde goederen is niet toegestaan. Overtredingen voldoen aan de feiten van ontrouw en verduistering volgens § 266 StGB, fraude volgens § 263 StGB en zal worden bestraft met een strafrechtelijke klacht zonder uitzondering!

Indien onze goederen onder eigendomsvoorbehoud niet contant doorverkocht mogen worden, draagt de klant hierbij zijn koopprijsvordering op de koper ter hoogte van onze factuurprijs aan ons over als zekerheid. Wij aanvaarden de overdracht. De klant is herroepelijk gemachtigd om de aan ons overgedragen vordering voor ons te houden

Eventuele rechtsgedingen zullen worden gevoerd naar Belgisch recht, arrondissement Mechelen.

 

Laatste aanpassing prijsinformatie: 1-4-2024